วสันต์ สุขสม


ร่วมงานรำลึกท่านสหัส บุญญาวัฒน์ ณ วัดไร่มะม่วงพระราชดำรัส ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น ผอ.ปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรีไปร่วมงานรำลึกท่านสหัส บุญญาวัฒน์ ณ วัดไร่มะม่วงพระราชดำรัส ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธี


จัดกิจกรรมปวงประชาร่วมใจปลูกไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

วันที่ 10 ส.ค.2559 เวลา 09.00 น.สจป.10สาขาเพชรบุรี ได้ร่วมกับ สนง.ทสจ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมปวงประชาร่วมใจปลูกไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ บริเวณวนอุทยานเขานางพันธุรัต ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี นางสาววนิดา แย้มสรวล ผอ.สนง.ทสจ.เพชรบุรี เป็นประธาน


กิจกรรม ” เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม” ณ วัดอัมพวันปิยาราม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

วันที่ 25 ก.ค.59 นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานกิจกรรม ” เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม” ณ วัดอัมพวันปิยาราม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักฯ10 สาขาเพชรบุรี เข้าร่วมจำนวน 88 คน


ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้งานเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS.) ณ วนอุทยานปราณบุรี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 21-23 มิ.ย.59 ฝ่ายสารสนเทศ สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้งานเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS.) ณ วนอุทยานปราณบุรี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน


ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (ONE MAP) ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 20 มิ.ย.59 เวลา 09.30 น.ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และนายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เจ้าหน้าที่เทคนิค เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ   (ONE MAP) ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รอง ผวจ.เป็นประธาน


ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 มิ.ย.59 เวลา 09.30 น.ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ หน.หน่วยฯ ปข.8(รวมไทย) และนายสืบพงศ์ บัวแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รอง ผวจ.เป็นประธาน มติที่ประชุม เห็นชอบผลการรังวัดขอบเขตพื้นที่จัดที่ดินชุมชนบ้านรวมไทย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี ท้องที่ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ เนื้อที่ประมาณ 17,842 ไร่


ร่วมปลูกป่าโครงการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

4 มิถุนายน 2559 นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่,นางเปรมพิมล พิมพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะRGM โดยร่วมปลูกป่าโครงการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 จนท.สจป.10 สาขาเพชรบุรี ได้เข้าร่วมอบรมระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมี ผอ.สำนักแผนฯ เป็นประธานพิธีเปิดแทน อธิบดีกรมป่าไม้


ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท จ.กระบี่

วันที่ 19 พ.ค.59 ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมี นายประทีป เจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการที่ดินฯ ในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธาน


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา

วันที่ 18 พ.ค.2559 เวลา 09.30 น. นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ไปร่วมปลูกป่า(ต้นยางนา) ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ท้องที่บ้านระหานบอน ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี พื้นที่ดำเนินการจำนวนประมาณ 5 ไร่ กล้าไม้ที่ปลูกประกอบด้วย กล้าไม้ยางนา จำนวน 89 ต้น กล้าไม้ดอกเหลืองดอกม่วง ราชพฤกษ์ อินทรชิต อินทนินน้ำ เหล […]