แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2016


ระเบียบและกฎหมาย

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติรักษาป่า พระพุทธศักราช 2456 บอกแก้ พรบ.รักษาป่า พระพุทธศักราช 2456 พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไข พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530 กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2528) ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ กฎกระทรวง การขออนุญาต และการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วืธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ป […]


ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี

1. ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างบำรุงป่า ทำแนวกันไฟ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลางส่งผลการกำหนดราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 จำนวน 200 ไร่ ปีที่ 7-10 จำนวน 1,024 ไร่ จัดทำแนวกันไฟ จำนวน 7.00 กิโลเมตร และกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี 3. บันทึกกำหนดราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 จำนวน 200 ไร่ ปีที่ 7-10 จำน […]


ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี

1. ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างทำแนวกันไฟ จำนวน 100 กม. ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯส่งผลการกำหนดราคากลาง งานจ้างจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 100 กม. และกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี 3. บันทึกราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 100 กม. และกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี 4. รายละเอียดงานจ้างเหมาเพื่อจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 100 กม. ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี 5. แบบ ป.ป.ช. […]


สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร

1. ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 22 ธ.ค.2559 เรื่อง สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แจ้งผลการดำเนินการ การกำหนดราคากลางงานจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีฯละจำนวน 250,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีฯละจำนวน 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3. บันทึกผลการกำหนดราคากลางของกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีฯละจำนวน 250,000 กล้า และจัดทำกล […]


สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 22 ธ.ค.2559 เรื่อง สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แจ้งผลการดำเนินการ การกำหนดราคากลางงานจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีฯละจำนวน 250,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีฯละจำนวน 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3. บันทึกผลการกำหนดราคากลางของกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีฯละจำนวน 250,000 กล้ […]


สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี

1. ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 22 ธ.ค.2559 เรื่อง สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แจ้งผลการดำเนินการ การกำหนดราคากลางงานจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีฯละจำนวน 250,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีฯละจำนวน 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3. บันทึกผลการกำหนดราคากลางของกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีฯละจำนวน 250,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขน […]


สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จ.เพชรบุรี

1. ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 21 ธ.ค.2559 เรื่อง สอบราคาจ้างเพาะชำ ของสถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จ.เพชรบุรี ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แจ้งผลการดำเนินการ การกำหนดราคากลางงานจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีฯละจำนวน 250,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีฯละจำนวน 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3. บันทึกผลการกำหนดราคากลางของกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีฯละจำนวน 250,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ […]


กิจกรรม”เพชรน้ำงาม เสียเหงื่อได้งาน”

วันที่ 14 ธ.ค. 2559 เวลา 15.00 น. ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทุกส่วนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ภายใต้สโลแกน “เพชรน้ำงาม เสียเหงื่อได้งาน” โดยทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี หลังสำนักงาน


กำหนดราคากลาง การปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงศูนย์ และก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (เพชรบุรี) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

1.สวนป่าท่องเที่ยวรายงานผลการทำหนดราคากลางสำหรับการปรับภูมิทัศน์  ปรับปรุงศูนย์ฯ และก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (เพชรบุรี) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การปรับภูมิทัศน์  ปรับปรุงศูนย์ฯ และก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (เพชรบุรี) 3.แบบ ปร.5 ก. สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (เพชรบุรี) 4.แบบ ปร.5 ก.สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงศูนย์ ฝึกอบรมการจัดการท […]


กำหนดราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยฯ พบ.1(ยางชุม) ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

1.หน่วยฯ พบ.1 ส่งรายงานการกำหนดราคากลาง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 2.รายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) 3.แบบ ปร.5 ก. สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักระดับ 3-4 ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) 4.แบบ ปร.5 ก. สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักระดับ 1-2 ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) 5. […]