แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 14 กันยายน 2015


ตรวจติดตามผลการถ่ายทอดและพิจารณาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 10-11 กันยายน 2558 นายภูษิต  พรหมมาณพ ผอ.ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ สจด. ตรวจติดตามผลการถ่ายทอดและพิจารณาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โดย ผอ.สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูล