เกี่ยวกับหน่วยงาน


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ความเป็นมา

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 47/2555 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 เรื่อง ให้จัดตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 361 ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และให้มีศูนย์ป่าไม้จังหวัด 4 ศูนย์ ได้แก่

 1. ป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 2. ป่าไม้จังหวัดสมุทรสงคราม
 3. ป่าไม้จังหวัดสมุทรสาคร
 4. ป่าไม้จังหวัดเพชรบุรี

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

ยุทธศาสตร์

 • การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุลและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
 • การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมและมีบูรณาการในทุกระดับ
 • การบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศ

อำนาจหน้าที่ของสำนัก ฯ

 • ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง ให้เป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านงานป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการ    ป่าชุมชน งานกำกับควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  ที่ได้รับมอบหมาย