ส่วนการเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรมรณรงค์ลดพลาสติก ลดขยะ และคัดแยกขยะ ของแต่ละฝ่ายในส่วนการเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม