ส่วนการเจ้าหน้าที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการนำมาตรฐานการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2562 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักบริหารกลางมอบหมายให้ นางชนิลทิพย์ วงศ์ศรีวัฒนกุล
ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ นางสาวสมฤดี แซ่ลิ่ม หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน นายพลกฤษณ์
นาคศิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และสิบเอกวีรพงษ์ ศานตินนท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการนำมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ. ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี เวลา 08.30 ถึง 16.00 น. โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน 550 คน

ภาพกิจกรรม