ส่วนการเจ้าหน้าที่

นายคงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อคัดเลือกอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้

              เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายคงศักดิ์  มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อคัดเลือกอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ได้เรียนเชิญ อธิบดีกรมป่าไม้จับฉลาก เรียงลำดับผู้มีคะแนนเท่ากัน โดยมี ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างวินัย หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนางวิลาวัณย์  วิเชียรนพรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนการคัดเลือกอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้

ภาพกิจกรรม