ส่วนการเจ้าหน้าที่

นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการบริหารอัตรากำลังของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการบริหารอัตรากำลังของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการส่วนด่านป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้อำนวยการ สำนักรับรองการป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบริหารอัตรากำลังของสำนักเศรษฐกิจ การป่าไม้

ภาพกิจกรรม