ส่วนการเจ้าหน้าที่

นางอำนวยพร ชลดำรงกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้  ครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นางอำนวยพร ชลดำรงกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้  ครั้งที่ 1/2562  ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักในส่วนกลางและภูมิภาค ผ่านระบบ video conference โดยมีนางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ทำหน้าที่เลขานุการ และนางชนิลทิพย์ วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อพิจารณาการบริหารพนักงานราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ภาพกิจกรรม