ส่วนการเจ้าหน้าที่

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดี กรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ หัวหน้างานฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ภาพกิจกรรม