ส่วนการเจ้าหน้าที่

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างวินัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ หัวหน้างานฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและดำเนินการทางวินัย

 

ภาพกิจกรรม