ส่วนการเจ้าหน้าที่

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้  ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้  ครั้งที่ 3/2561 ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักในส่วนกลางและภูมิภาค ผ่านระบบ video conference โดยมีนางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ทำหน้าที่เลขานุการ และนางชนิลทิพย์ วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อพิจารณาการบริหารพนักงานราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ  ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ภาพกิจกรรม