แบบฟอร์ม

 

   1.  แบบฟอร์มการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  1.1  icon แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ 
  1.2  icon แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ 

  1.3  icon แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
  1.4  icon  แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวพนักงานราชการ
   2.  แบบฟอร์มใบลา
  2.1  icon แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 
  2.2  icon แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 
  2.3  icon แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร

  2.4  icon แบบฟอร์มการลาบวช
  2.5  icon แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  2.6  icon แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ 
 2.7  
icon แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 

  3.  แบบบัญชีรายชื่อและแบบประเมิ
 
3.1icon แบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้าง( แบบ1- 4 ) 

  3.2.icon แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (87.12 kB) 
       
icon แบบจัดทำข้อตกลงมอบหมายงาน (แบบ PM 1-3) (60 kB)
         icon แบบฟอร์มการประเมินผลการปฎิบัติราชการ (แบบ 2 แบบ 3) (56 kB) 

  3.3 icon แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (157.63 kB) 

 3.4 icon ฐานในการคำนวนและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 (328.95 kB)
      icon บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (1.61 MB) 
     4.  แบบฟอร์มสำหรับพนักงานราชการ
  4.1  icon แบบประเมินสำหรับพนักงานราชการ (108.86 kB) 
 
4.2  icon แบบฟอร์มการทำสัญญาจ้างสำหรับพนักงานราชการ (92.33 kB)
  4.3  icon แบบฟอร์มใบลาออกสำหรับพนักงานราชการ (25 kB)
     5.   icon สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ (157 kB) 

     6.   icon แบบคำขอเพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลสวัสดิการรักษาพยาบาล (แบบ 7127) (517.81 kB) 
           icon แบบแจ้งการเลือกสิทธิและการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (แบบ 7128) (217.71 kB) 

     7.   icon แบบฟอร์มงบเดือน (22.5 kB) 
     8.   icon ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (73.94 kB)
     9.   icon แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (279.05 kB) .
           icon แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ. (79.51 kB)
           icon แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) (136.79 kB)       
            icon แบบฟอร์มการสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทำเบียนแล้ว (209.36 kB)
   10.   icon แบบบัญชีผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (แบบ คร 1/49) (21.5 kB) 
   11.    icon แบบฟอร์มขอโอนมารับราชการกรมป่าไม้ (79.11 kB) 
            icon แบบคำร้องขอโอนมารับราชการกรมป่าไม้ ตามมาตรา 64 (220.25 kB) 
            icon แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการกรมป่าไม้ (15.4 kB)  
   12.   icon แบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการ (93.65 kB) 
   13.   icon หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน (66.55 kB)
   14.   แบบฟอร์มคำขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน
  14.1 
icon แบบฟอร์มคำขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน (75.53 kB) 
  14.2  icon แบบฟอร์มคำขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน (75.26 kB)
  15    แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและรักษาราชการในตำแหน่ง
          icon แบบคำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (คส 9) (26 kB) 
          icon บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (คส 9) (24 kB)
          icon แบบคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (คส 10) (158.5 kB)     
          
icon บัญชีรายละเอียดการสั่งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (คส 10) (35.5 kB)


บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับการเลื่อนเงินเดือน (แบบ3) PDF พิมพ์ อีเมล
icon สำนักบริหารกลาง (49 kB)
icon สำนักจัดการป่าชุมชน (38.5 kB)
icon สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ (36 kB)
icon สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (114.5 kB)
icon สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (78.5 kB)
icon สำนักส่งเสริมการปลูกป่า (66 kB)
icon สำนักแผนงานและสารสนเทศ (36 kB)
icon กลุ่มตรวจสอบภายใน (23 kB)
icon กลุ่มนิติการ (26.5 kB)
icon กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (21.5 kB)
icon กองการอนุญาต (34.5 kB)
icon สำนักฯ1 (60 kB)
icon สำนักฯ2 (52.5 kB)
icon สำนักฯ3 (86.5 kB)
icon สำนักฯ4 (89 kB)
icon สำนักฯ5 (52.5 kB)
icon สำนักฯ6 (64 kB)
icon สำนักฯ7 (73 kB)
icon สำนักฯ8 (69 kB)
icon สำนักฯ9 (62.5 kB)
icon สำนักฯ10 (54.5 kB)
icon สำนักฯ11 (52.5 kB)
icon สำนักฯ12 (54 kB)
icon สำนักฯ13 (50.5 kB)
 
 
บทความ อื่นๆ ...


ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595