แบบฟอร์มบำเหน็จบำนาญ
                       บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
             -
iconกรณีถึงแก่ความตาย (1.37 MB)
             -
iconกรณีลาออกและเกษียณ (1.09 MB)
                       ขอคืนเงิน กบข.
             -
iconกรณีสมาชิกขอรับเงิน (2.13 MB)
             - 
iconกรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย (1.32 MB)
            
                       บำเหน็จลูกจ้าง
             -
iconกรณีลาออกและเกษียน (521.56 kB)
             -
iconกรณีถึงแก่ความตาย (521.61 kB)
                       ขอคืนเงิน กสจ.
             - 
iconกรณีลาออกและเกษียณ (279.05 kB)
             -
iconกรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย (136.79 kB)

 icon1.คำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (แบบ ค.ก.ษ.) (136.1 kB)
 icon2.แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ (แบบ สรจ.1.) (58.06 kB) 
 icon3.หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น(แบบ สรจ.2.) (56.4 kB)
 icon4.หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3.) (51.98 kB)
 icon5.หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ (แบบ สรจ.4.) (52.45 kB)
 icon6.หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ ของลูกจ้าง เพื่อขอรับบำเหน็จพิเศษ (แบบ สรจ.5.) (50.66 kB)
 icon7.แบบแจ้งรายการข้อมูลหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญปกติ ของส่วนราชการผู้เบิก (แบบ สรจ.6.) (59.45 kB)
 icon8.แบบสรุปข้อมูลหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญปกติ ของส่วนราชการต้นสังกัด (แบบ สรจ.7.) (46.64 kB)
 icon9.แจ้งจำนวนหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญปกติ (แบบ สรจ.8.) (44.45 kB)
 icon10.หนังสือแจ้งรายการหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ของส่วนราชการผู้ขอ (แบบ สรจ.9.) (44.45 kB)
 icon11.หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ (แบบ1) (323.6 kB)
 icon12.แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณ๊พิเศษกรณ๊ข้าราชการถึงแก่ความตาย (45.84 kB)
 icon13.แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย (29.92 kB)
 icon14.หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (50.22 kB)
 icon15.แบบขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย (1.25 MB)
 icon16.การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (569.94 kB)
 icon17.ตัวอย่างหนังสือรับรองเวลาทวีคูณ (320.24 kB)ประกาศเกษียณข้าราชการ

         ประกาศเกษียณลูกจ้างประจำ

 
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595