แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับบัตรประจำตัว
iconแบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
iconแบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
iconแบบฟอร์มคำขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน
iconแบบฟอร์มคำขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน

แบบฟอร์มเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง
iconแบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(แบบ1- 4) เมษายน
iconแบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(แบบ1- 4) ตุลาคม
iconแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
iconแบบฟอร์มการมอบหมายงานระหว่างผู้ประเมินแบบผู้รับการประเมิน (แบบ PM3/1)
iconฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง
iconบัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
iconแบบสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมป่าไม้
iconคำชี้แจง ข้าราชการ

แบบฟอร์มสำหรับพนักงานราชการ
iconแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้(แนบท้ายประกาศฯ)
iconแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้(แนบท้ายประกาศฯ) (สำหรับ office 97-2003)
iconแบบฟอร์มใบลาออกสำหรับพนักงานราชการ
iconแบบ คพร. / สป.1
iconสัญญาจ้างพนักงานราชการ

iconสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ

แบบฟอร์มโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

iconแบบฟอร์มงบเดือน

แบบฟอร์ม กสจ.
icon
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ.

iconแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.
iconแบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)         
icon
แบบฟอร์มการสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

iconแบบบัญชีผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (แบบ คร 1/49)

แบบฟอร์มขอโอน บรรจุกลับ ลาออก
iconแบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการกรมป่าไม้
iconแบบฟอร์มขอโอนมากรมป่าไม้
iconแบบฟอร์มลาออก
iconหนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน 
iconแบบฟอร์มลาออกของลูกจ้างประจำ

iconแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการ

แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและรักษาราชการในตำแหน่ง
iconแบบคำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (คส 9)
iconบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (คส 9)
icon
แบบคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (คส 10)
icon
บัญชีรายละเอียดการสั่งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (คส 10)

แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ)
iconบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ1)
iconตัวอย่างแบบ สปพ1-แบบฟอร์บัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงิน สปพ.
iconแบบคำขอรับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ2)
iconตัวอย่าง แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ2)
iconแบบ สปพ.3 -หนังสือรับรองการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
iconตัวอย่าง แบบสปพ3-หนังสือรับรองการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
แบบฟอร์มเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
icon
แบบ1-บัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
iconตัวอย่างแบบ1-บัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
iconแบบ2-แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
iconตัวอย่างแบบ2-แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
iconแบบ3-หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
iconตัวอย่างแบบ3-หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้าราชการ)

iconแบบประเมินบุคคลและแบบประเมินผลงาน

iconตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินลูกจ้างประจำ

iconแบบฟอร์มการกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานราชการ

iconแนวทางการทดลองปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน และการย้ายสับเปลี่ยน ของลูกจ้างประจำในสังกัดกรมป่าไม้
-เอกสารหมายเลข 1
-เอกสารหมายเลข 2
-เอกสารหมายเลข 3
-เอกสารหมายเลข 4

-เอกสารหมายเลข 5

 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595