ประชาสัมพันธ์

     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
     ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
     ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม)
     การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
     รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ)
     การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เข้าไปดูที่ dpis.forest.go.th:8080/admin/index.html
     การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
     การบริหารวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ กรมป่าไม้ (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)

ติดต่อองค์กร
ส่วนการเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทร  025614292-3
- งานธุรการ ต่อ 5196
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ต่อ 5628
- งานโครงสร้างและอัตรากำลัง ต่อ 5196
- งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ ต่อ 5629

แฟกซ์  025792595

อีเมลแอดเดรส  -
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   ,  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
                                          


 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595