ประชาสัมพันธ์

     การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (UNDO)
     ตัวอย่างและแบบฟอร์มการคำนวน UNDO
     หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
    เอกสารการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (่ Job Description ) ของกรมป่าไม้"
     template หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
     แบบฟอร์ม JD ใหม่
     ตัวอย่าง แบบฟอร์ม JD ใหม่
     ตัวอย่างของคำกริยาสำหรับงานที่ต้องบริหารจัดการ
     เกณฑ์การกำหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ
     แบบ 2 ถึง 5 ex
     มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่งเลิกจ้างพนักงานราชการในระหว่างสัญญาจ้าง
     คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
     ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
     การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2557
     การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
     การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เข้าไปดูที่ dpis.forest.go.th:8080/admin/index.html

ติดต่อองค์กร
ส่วนการเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทร  025614292-3
- งานธุรการ ต่อ 5196
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ต่อ 5628
- งานโครงสร้างและอัตรากำลัง ต่อ 5196
- งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ ต่อ 5629

แฟกซ์  025792595

อีเมลแอดเดรส  -
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   ,  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
                                          


 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595