ส่วนการเจ้าหน้าที่
กรอบพนักงานราชการ ปี 2561
หนังสือเวียนกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ 1601.3/ว1331 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่อง กรอบอัตราพนักงานราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บัญชีตำแหน่งพนักงาน รอบที่ 4 (2561) – ภาพรวม
บริหารราชการส่วนกลาง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักกฎหมาย
สำนักบริหารกลาง
สำนักการอนุญาต
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
สำนักจัดการป่าชุมชน
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 6 (อุดรธานี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา)