ส่วนการเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมป่าไม้

  บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  


บัญชีความเคลื่อนไหว  (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค 62)

ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบ
บัญชีหมดอายุ
จำนวนผู้ขึ้นบัญชี
บรรจุถึงลำดับที่
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ21 มิ.ย. 6120 มิ.ย. 63 49537
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมป่าไม้

  บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 


บัญชีความเคลื่อนไหว  (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธ.ค 61)

ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบ
บัญชีหมดอายุ
จำนวนผู้ขึ้นบัญชี
บรรจุถึงลำดับที่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
5 ก.ย. 619 ต.ค. 6271

  บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีความเคลื่อนไหว  (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค 62)

ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบ
บัญชีหมดอายุ
จำนวนผู้ขึ้นบัญชี
บรรจุถึงลำดับที่
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
22 พ.ย.6122 มี.ค. 6343