โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School)


กองการอนุญาต ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายนพดล ฮมแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการอนุญาต เพิ่มทักษะ และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์จากการปปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งจากหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้งสิ้น 239 ราย และการประชุมดังกล่าว ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)