ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกองการอนุญาต


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกองการอนุญาต ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕