เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี 2562


เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี 2562

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสำเร็จของการให้บริการด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ไม้และของป่า และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการบริการด้านเลื่อยโซ่ยนต์

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ตารางเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการฯ

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ตารางผลการประชุมคณะกรรมการฯ

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การติดตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้