ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ