แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 6 สิงหาคม 2561


ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ” ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ ณ โรงแรม Mida Dhavaravati Grande Hotel อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม