ภารกิจหน้าที่


อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายเพื่อกำหนดแนวทางด้านการอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุญาต
  2. กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การทำไม้ และเก็บหาของป่า ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
  3. ควบคุม กำกับ บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าและการปลูกป่าใช้สอยในที่ดินของรัฐในพื้นที่ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการอนุญาต ประกอบด้วย