หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง ภายในสำนักฯ


ประกาศสำนักการอนุญาต

ประกาศสำนักการอนุญาต เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน

ประกาศกรมป่าไม้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  6/1/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  6/1/2559

เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB )จำนวน 1 คัน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าด้านหลังคนขับ (CAB)จำนวน 1 คัน

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๑๗๐/๒๕๕๗

เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่ง

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)

คำสั่งสำนักการอนุญาตที่ ๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามผลการรวบรวมข้อมูลการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คำสั่งสำนักการอนุญาต ที่ ๑ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดความรู้ (Knowledge Management Team)สำนักการอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

     ดาวน์โหลดเอกสาร

     ดาวน์โหลดเอกสาร

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

คำสั่งสำนักการอนุญาต ที่ ๒ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำมาตรการ/โครงการตามนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี

สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

     ดาวน์โหลดเอกสาร

     ดาวน์โหลดเอกสาร

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

คำสั่งสำนักการอนุญาต ที่ ๓ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินมาตราการประหยัดพลังงาน

สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลดเอกสาร

    ดาวน์โหลดเอกสาร

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ประกาศสำนักการอนุญาต

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลดเอกสาร

    ดาวน์โหลดเอกสาร