รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมเร่งรัดการดำเนินการ กรณี ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565