รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน

กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน

กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน