" เป็นผู้นำ ด้านการบริหารจัดการป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนอย่างยั่งยืน รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ " วิสัยทัศน์ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\15-1-56 ประชุม อพ.สธ.กรมป่าไม้ 2556\ข่าว\2.JPG

นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมป่าไม้ (อพ.สธ.-กรมป่าไม้) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

โอกาสนี้นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ. อพ.สธ. และดร.ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ (ปริญญาพงษ์) เลขานุการ อพ.สธ. ให้เกียรติร่วมประชุม พร้อมแนะแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. และตอบคำซักถามให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\15-1-56 ประชุม อพ.สธ.กรมป่าไม้ 2556\ข่าว\11.JPG 

คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\15-1-56 ประชุม อพ.สธ.กรมป่าไม้ 2556\ข่าว\5.JPG  คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\15-1-56 ประชุม อพ.สธ.กรมป่าไม้ 2556\ข่าว\6.JPG

 

คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\15-1-56 ประชุม อพ.สธ.กรมป่าไม้ 2556\ข่าว\3.JPG  คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\15-1-56 ประชุม อพ.สธ.กรมป่าไม้ 2556\ข่าว\4.JPG

 

คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\15-1-56 ประชุม อพ.สธ.กรมป่าไม้ 2556\ข่าว\8.JPG  คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\15-1-56 ประชุม อพ.สธ.กรมป่าไม้ 2556\ข่าว\7.JPG

 


 


 

นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบของที่ระลึกแด่ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ. อพ.สธ.
และดร.ปิยรัษฎ์  เจริญทรัพย์ เลขานุการ อพ.สธ.

คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\15-1-56 ประชุม อพ.สธ.กรมป่าไม้ 2556\ข่าว\9.JPG  คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\15-1-56 ประชุม อพ.สธ.กรมป่าไม้ 2556\ข่าว\10.JPG

 
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662) 561 4292-3 # 5103 โทรสาร : (662) 579 2740