" เป็นผู้นำ ด้านการบริหารจัดการป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนอย่างยั่งยืน รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ " วิสัยทัศน์ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
โครงการธนาคารฟืนฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน_น้ำส้มควันไม้

โครงการธนาคารฟืนฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

-น้ำส้มควันไม้

คำอธิบาย: C:\Users\kannu\Desktop\โครงการธนาคารฟืน\น้ำส้มควันไม้\5-1.jpgคำอธิบาย: C:\Users\kannu\Desktop\โครงการธนาคารฟืน\น้ำส้มควันไม้\5-2.jpgคำอธิบาย: C:\Users\kannu\Desktop\โครงการธนาคารฟืน\น้ำส้มควันไม้\5-3.jpg

บริเวณเตากลั่น

 

 

คำอธิบาย: C:\Users\kannu\Desktop\โครงการธนาคารฟืน\น้ำส้มควันไม้\5-4.jpg

กรรมวิธีการหมัก

 

 

คำอธิบาย: C:\Users\kannu\Desktop\โครงการธนาคารฟืน\น้ำส้มควันไม้\5-5.jpg

ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้

 

 

 

 
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662) 561 4292-3 # 5103 โทรสาร : (662) 579 2740