สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้593
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1055
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้593
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา7975
mod_vvisit_counterเดือนนี้3827
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา21405
mod_vvisit_counterทั้งหมด1020170เอกสารการเบิกจ่าย(บริษัท  ห้างส่วนจำกัด ร้านค้า บุคคลภายนอก)
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
หน้างบใบสำคัญ
ใบตรวจรับพัสดุ
ใบเสร็จรับเงิน
ต้นฉบับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ใบเสนอราคา
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 
เอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)วงเงินไม่ถึง  5,000 บาท
หน้างบใบสำคัญ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ใบขออนุมัติใช้รถ
รายงานการใช้รถ
เอกสารประกอบใบสำคัญ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
คำสั่งให้ปฏิบัติงานของข้าราชการ
 
เอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุ (วงเงินไม่ถึง  5,000 บาท)
หน้างบใบสำคัญ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีหรือใบสำคัญรับเงิน
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
เอกสารประกอบใบสำคัญ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
คำสั่งให้ปฏิบัติงานของข้าราชการ
 
ตัวอย่างใบสำคัญหักล้างเงินยืม
หน้างบใบสำคัญ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 
ตัวอย่างสัญญาการยืมเงิน
หนังสือขออนุมัติยืมเงิน
สัญญาการยืมเงิน
ขออนุมัติไปราชการ
 
ตัวอย่างค่าสาธารณูปโภค
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
หน้างบใบสำคัญ
ใบเสร็จรับเงิน
คำสั่งให้ปฏิบัติงานของข้าราชการ
 
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
หน้างบใบสำคัญ
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบตรวจรับการจ้าง
สำเนาหนังสืออนุมัติค่าใช้จ่ายที่อธิบดีอนุมัติ
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สำเนาคำสั่งให้เข้ารับการอบรม
บัญชีรายชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หน้างบใบสำคัญ    
ใบเบิกค่าใช้จ่ายใช้การเดินทางไปราชการ
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
สำเนาหนังสือขออนุมัติไปราชการ
สำเนาใบขออนุญาตใช้รถยนต์
 
ตัวอย่างงบลงทุน (ค่าจ้างชั่วคราว)
หน้างบใบสำคัญ
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบจ่ายค่าจ้างจ่าจริง (แบบ 505)
สำเนาคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
สำเนาคำสั่งให้ข้ราชการปฏิบัติงาน