แบบฟอร์มรายงาน


ชื่อแบบฟอร์มไฟล์แบบฟอร์มการส่งรายงาน
รายงานบัญชีกล้าไม้ (แบบ 1)icon-excelภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
รายงานสรุปผลทะเบียนจ่ายกล้าไม้ (แบบ 2)icon-excelภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ
รายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ แยกตามประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ (แบบ 3)icon-excelภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ
แบบติดตามและประเมินผลการปลูกต้นไม้ที่แจกจ่าย (แบบ 4)icon-excel-
รายงานการติดตามผลกการแจกจ่ายกล้าไม้ (แบบ 5)icon-excelภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้icon-excel-
รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับกล้าไม้icon-excelภายในวันที่ 31 สิงหาคม
รายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้icon-excelภายในวันที่ 31 สิงหาคม