หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๑ (กาบัง)


นายมานะ  รัตนโชติ
พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๓ ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๑ (กาบัง)