หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๓ (ลำพะยา-บังนังสตา-ฮาลา)