ส่วนวิชาการและกฎหมาย


นายสรธร  เพชรแก้วเพชร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย

  • อำนาจหน้าที่

  • บุคลากร

  • อัตรากำลัง

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • ฝ่ายวิชาการป่าไม้

  • ฝ่ายกฏหมาย