คำสั่งกรมป่าไม้


คำสั่งกรมป่าไม้

เรื่อง การแบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ที่ ทส ๑๖๐๐.๙/ว๒๐๔๐๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (นายวรวิทย์ ไอยรากาญจนกุล)
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (ผอ.ปรีชา แสงเทียน)
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1601.3/ว 1501 ลว 23 มกราคม 2563
เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง