คำสั่งกรมป่าไม้


คำสั่งกรมป่าไม้

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง (คำสั่งแต่งตั้งส่วนพระราชดำริและกิจการพิเศษ ทส ๑๖๐๑.๓/ว๑๙๔๕๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๓๔๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๓๔๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๓๓๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง การแบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ที่ ทส ๑๖๐๐.๙/ว๒๐๔๐๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (นายวรวิทย์ ไอยรากาญจนกุล)
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (ผอ.ปรีชา แสงเทียน)
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1601.3/ว 1501 ลว 23 มกราคม 2563
เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง