ข้อมูลป่าคุ้มครอง/พัทลุง

       
      บัญชีรายชื่อป่าคุ้มครองที่ประกาศตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า  พุทธศักราช 2481 
                                                                          ในท้องที่จังหวัดพัทลุง

 

ลำดับที่ 

 

ชื่อป่าคุ้มครอง 

ท้องที่

ตำบล

อำเภอ

1

ป่าควนเพ็ง - ห้วยเรือ

ฝาละมี โคกทราย ห้วยลึก

ปากพยูน

2

ป่าทับไคร

ฝาละมี

ปากพยูน

3

ป่าตลิ่งชัน

ชะม่วง

ควนขนุน

4

ป่าคลองเรียน

ป่าพยอม

ควนขนุน

5

ป่าแหลมหว้า

ป่าบอน

ปากพยูน

6

ป่ายางจำแรต

หารโพธิ์

กิ่งอำเภอเขาไชยสน อำเภอเมืองพัทลุง

7

ป่ายางหลุ้มปัง

หารโพธิ์

กิ่งอำเภอเขาไชยสน อำเภอเมืองพัทลุง

8

ป่ายางยายขลุย

ร่มเมือง

เมืองพัทลุง

9

ป่าควนเคี่ยม-ไร่ลุ่ม

นาโหนด

เมืองพัทลุง

10

ป่าเกาะอ้ายชูดและเกาะไสคางคูด

ไชยบุรี

เมืองพัทลุง

11

ป่าหนองยาง - ไสนาว

ป่าพยอม ,  ปันแต

ควนขนุน

12

ป่าควนคำทอง

ป่าบอน

ปากพยูน

13

ป่าควนร่มเมืองและป่าไทรพอน

ฝาละมี ,  ห้วยลึก

ปากพยูน

14

ป่าควนเคี่ยม

ป่าบอน

ปากพยูน

15

ป่ายางควนท่าตะเภา

ไชยบุรี

เมืองพัทลุง

16

ป่าควนนางพิมพ์

ฝาละมี

ปากพยูน

17

ป่าพรุจี

ฝาละมี

ปากพยูน

18

ป่าควนบางขวน  ป่าควนหม้อ  และป่าควนพระ

นาปะขอ , ฝาละมี

ปากพยูน

  รวม  จำนวน  18  ป่า    
 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เลขที่ 199 ถนนพระเพรง-ลานสกา ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7576-3367