ส่วนอำนวยการ


ส่วนอำนวยการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ ของสำนัก
2. ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของสำนัก
3. ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ และการสื่อสารของสำนัก
4. ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการของสำนัก
5. ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยมีนายพงศ์สัณห์  ดุสิตกุล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ประกอบด้วยฝ่าย 4 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบ
    1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และการเจ้าหน้าที่ของส่วนและสำนัก
    2) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายสารสนเทศ รับผิดชอบ
    1) ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศโดยปรับปรุงข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงาน ป่าไม้ของสำนัก และประสานงานกับสำนักแผนงานสารสนเทศ (ศูนย์สารสนเทศ) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศของกรม
    2) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารของสำนัก 
    3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายการเงินและบัญชี รับผิดชอบ
    1) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่ และเงินสวัสดิการของทางราชการทุกประเภท ของสำนัก
    2) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบ
    1) วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนักงาน
    2) ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักส่งกรม
    3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

5. ฝ่ายกิจกรรมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับผิดชอบ
    1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวทางพระราชดำริ
    2) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย