ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า


ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควมคุมไฟป่า

2. ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขต พื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ดำเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด ประสาน ติดตามสถานการณ์เพื่อการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้

3. ปฏิบัติการด้านการควบคุมไฟป่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ของสำนัก

โดยมีนายสุริยะ  ถาวรแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประกอบด้วยฝ่าย 3 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบ

     1)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ของส่วน

     2) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานของส่วน ส่งสำนัก

     3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายป้องกันรักษาป่า รับผิดชอบ

   1) ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า

   2) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า การร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดี การติดตามผลการดำเนินคดีด้านป่าไม้

   3) ปฏิบัติงานการข่าว ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า

   4) ดำเนินการเกี่ยวกับฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

   5) ให้บริการด้านป่าไม้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

   6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายควบคุมไฟป่า รับผิดชอบ

    1) ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า

    2) สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า

    3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

icon ภาพประกอบกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังงานของแผ่นดิน (324.86 kB)