บริการสำหรับประชาชนลงทะเบียนต้นไม้

ลงทะเบียนต้นไม้ที่ปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของท่านผ่านระบบ e-Tree


จัดตั้งป่าชุมชน

ร่วมกับคนในชุมชนท่านเพื่อจัดตั้งป่าชุมชน


ขั้นตอนการขอรับกล้าไม้

ขั้นตอนการขอรับกล้าไม้ป่าจากหน่วยเพาะชำที่อยู่ใกล้ท่าน


ระบบแจกจ่ายกล้าไม้

จองกล้าไม้ผ่านระบบออนไลน์ แล้วไปรับในภายหลัง


RFD Single Window

ขอออกใบเบิกทาง ขอหนังสือกำกับ ขอใบรับรองไม้และใบอนุญาตส่งออก รวมทั้งขอตรวจพิสูจน์ไม้ และขอหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์


ฐานข้อมูลกรมป่าไม้

บริการฐานข้อมูลด้านการวิจัยป่าไม้ ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในสวนป่า ฐานข้อมูลแมลงในสวนป่า และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ


บริการเมล็ดพันธุ์

ติดต่อขอรับเมล็ดพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เมล็ดพันธุ์ไม้โตเร็ว และเมล็ดพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด


คู่มือสำหรับประชาชน

กระบวนการ ระยะเวลาที่ใช้ เอกสารประกอบคำขอ ค่าธรรมเนียม และช่องทางใช้บริการต่าง ๆ ของกรมป่าไม้


Citizens’ Manual

Processes information and formsบริการ ระบบงาน และลิงก์ที่น่าสนใจอื่น ๆ

จัดการฐานความรู้ กรมป่าไม้
ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
อพ.สธ.-ปม.