ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง​ ขายครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด​ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)​ โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง​ ขายครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด​ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)​ โดยวิธีขายทอดตลาด


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นศ.) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นศ.) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ราบชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศร่ีธรรมราช)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ราบชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศร่ีธรรมราช)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 1

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร


ประกาศกรมป่าไม้ เรือง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้


ประกาศกรมป่าไม้ เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ธุรการ(ม.3)

ประกาศกรมป่าไม้ เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12(นครศรีธรรมราช) ประกาศกรมป่าไม้ เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ม.3) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12(นครศรีธรรมราช)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พท.๑ (แม่ขรี-วังเนียง)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พท.๑ (แม่ขรี-วังเนียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ิประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ต้น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐๐ ซีซี

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ต้น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐๐ ซีซี หรือ เครื่องยนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่๒)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเสือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเสือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)