ส่วนจัดการป่าชุมชน


ส่วนจัดการป่าชุมชน

 มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน

2. ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

3. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้

4. สนับสนุนด้านข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน

โดยมีนายมารยาท  ทับเที่ยง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วยฝ่าย 3 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบ
    1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ของส่วน
    2) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานของส่วน ส่งสำนัก
    3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 2. ฝ่ายส่งเสริมและจัดการป่าชุมชน รับผิดชอบ
     1) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการเพื่อจัดตั้ง ขยาย หรือเพิกถอนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการป่าชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
     2) สนับสนุนการพัฒนาการจัดการป่าไม้และป่าชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของงประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่น และสถาบันต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
     4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน รับผิดชอบ
     1) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน
     2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาป่าไม้ในเมืองอย่างยั่งยืน
     3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน
     4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย