ประชุมประจำเดือน


การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และศูนย์พิทักษ์ไพรย่อย ที่ ๒๐ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นศ.)  


การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และศูนย์พิทักษ์ไพรย่อย ที่ ๒๐ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นศ.)


การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และศูนย์พิทักษ์ไพรย่อย ที่ ๒๐ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นศ.)


การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒(นศ.)

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒(นศ.) การประชุม หัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และศูนย์พิทักษ์ไพรย่อย ที่ ๒๐ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นศ.)  


การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่า

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ครั้งที่ 9/2558 วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นศ.)


การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ครั้งที่ 8/2558 วันอังคารที่  1  กันยายน  2558  เวลา 10.00 น.ณ  ห้องประชุม 1  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)