ข่าวในสำนัก


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า

วันที่ 13 มี.ค.2561 หน่วยฯไฟป่านครศรีธรรมราช ร่วมกับส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุและอันตรายที่เกิดจากไฟป่า และการจัดการไฟป่าอย่างถูกวิธี ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า การป้องกันและควบคุมไฟป่า แก่ อบต.กรุงชิง,การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย จำนวน 60 คน ณ หน่วยอุทยานฯปากคลองนบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช มีนางสาวจันทิมา ศรีนุรัตน์ นายก อบต.กรุงชิง […]


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๒(นครศรีธรรมราช) โดยส่วนส่งเสริมการปลูกป่า จัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าหน้าไซ ป่าควนขาวเครา และป่าควนประ ท้องที่หมูที่ ๑๐ ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเนื้อที่ในการปลูก ๘ ไร่ ๓ งาน ๔๑ ตาราวา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน กองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๔ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ผู้นำชุมชนและประชา […]


โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมรา) นำทีมโดยส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ได้นำกล้าไม้ออกแจกจ่ายพร้อมให้บริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ อบต.กรุงชิง หมู่ที่ 4 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ และในวันที่ 20 เมษายน 2559 ให้บริการ ณ วัดเกาะเพชร หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ให้บริการ ณ วัดอัมพวัน หมู่ที่ 1 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ให้บริการ ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ […]