แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2562


“สทบ.” เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้ ชวนชาวใต้ปลูกไม้เศรษฐกิจ

โครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา เปิดปฏิบัติการกล้าไม้ประชารัฐ “เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้” ต้นไม้ยั่งยืน กองทุนมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผนึกกรมป่าไม้และภาคีเครือข่าย ทั้งภาคการศึกษาเติมเต็มองค์ความรู้สร้างงาน สร้างรายได้ และภาคการเงินเสริมด้านเงินทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประเทศให้แข็งแกร่งและ เชิญร่วมมหกรรมรวมพลคนกองทุนอีสาน “กองทุนหมู่บ้านสร้างชาติ ประชารัฐสร้างไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่ […]


ประชาสัมพันธ์

ทส. มอบหนังสืออนุญาต คทช. และหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ ายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชจังหวัดกาญจนบุรีและพบปะพี่น้องประชาชน  พร้อมเปิดโครงการบ้านพักและมอบกุญแจให้ผู้อยู่อาศัย และติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่า ณ โรงงานกระดาษ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีผู้ว่าราชการจังห […]