ส่วนวิชาการและกฎหมาย


 1. ส่วนวิชาการและกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบ
  1) ศึกษา วิจัย พัฒนาวิชาการและการจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2) สนับสนุน ประสานและส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานีหรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
  3) เผยแพร่กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะในการดำเนินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  ก. ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
  ข. จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
  ค. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  4.2 ฝ่ายวิชาการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  ก. เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนา การป่าไม้
  ข. ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้และหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมของประเทศและของกรมป่าไม้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  ค. ศึกษา วิเคราะห์ การส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ผลงานวิจัย ฝึกอบรม และบริการทางวิชาการด้านป่าไม้ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยป่าไม้
  ง. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
  จ. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
  4.3 ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  ก. ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ข. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ค. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรมป่าไม้
  ง. ดำเนินการสืบสวนสอบสวนการร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดี การติดตามผลการดำเนินคดีด้านการป่าไม้
  จ. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย