อัตรากำลัง


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 35 คน, ลูกจ้างประจำ จำนวน 116 คน และพนักงานราชการ จำนวน 128 คน

รายชื่อบุคลากรสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

stock-vector--d-vector-hand-mouse-symbol-36046135(1)(1)