อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ


๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรพื้นที่ป่าไม้ใน
  พื้นที่รับผิดชอบ โดยบูรณาการแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ระดับกลุ่มจังหวัด
  และระดับพื้นที่

๒) จัดทำแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตาม
   เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ทุกระดับ

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านงานป้องกันการ
   บุกรุกทำลายป่าไม้ งานจัดการที่ดินป่าไม้งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริม
   การปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ กฏหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่ง
   ชาติ กฏหมายว่าด้วยสวนป่า กฏหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฏหมายว่าด้วยป่าชุมชน
   และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔) กำกับ ติดตาม ละประเมินผลการปฏิบุติงานของหน่วยงานในพื้นที่และรวบรวมเป็นข้อ
   เสนอแนะต่อกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
   มอบหมาย