หนังสือเวียนภายใน สจป.12(นศ.)


หนังสือเวียนภายใน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช

ว/ด/ปเรื่องเลขที่หนังสือลงวันที่่ดาวน์โหลด
21/10/64ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ทส.๑๖๐๑.๑/ว๕๓๖๕๑๘/๑๐/๖๔DOWNLOAD
18/10/64จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแจ้งเวียนหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนศ ๐๐๑๗.๓/ว.๑๗๕๙๕๑๒/๑๐/๖๔DOWNLOAD
18/10/64 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๖๙๘๒๑๔/๑๐/๖๔DOWNLOAD
23/03/64ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศทส ๑๖๐๑.๕/ว๑๔๑๑๑๐/๐๓/๖๔DOWNLOAD
23/03/64ปฏิทินปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ทส ๑๖๐๖.๒๔/๔๖๕๗๐๔/๐๓/๖๔DOWNLOAD
23/03/64รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่ายข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ทส ๑๖๐๖.๒๔/๕๐๒๗๑๐/๐๓/๖๔DOWNLOAD
08/03/64ขอความร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)ทส ๑๖๐๐.๙/๑๐๒๒๓/๐๒/๖๔DOWNLOAD
08/03/64แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรทส ๑๖๐๖.๓๓/๔๑๔๙๒๓/๐๒/๖๔DOWNLOAD
08/03/64ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทส ๑๖๐๖.๒๒/ว๑๑๖๑๘/๐๑/๖๔DOWNLOAD
08/03/64รายงานผลการดำเนินงานตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว๓๗๙๑๗/๐๒/๖๔DOWNLOAD
08/03/64ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ทส ๑๖๐๖.๒๔/๔๑๑๙๒๓/๐๒/๖๔DOWNLOAD
08/03/64รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ทส ๑๖๐๐.๓/๒๖๑๕/๐๒/๖๔DOWNLOAD
03/03/64รายงายผลการปฎิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่ายข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ทส ๑๖๐๖.๒๔/๓๑๓๓๑๐/๐๒/๖๔DOWNLOAD
24/02/64ประกาศกระทรวงทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รัลอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ เพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ.๒๕๖๓ทส ๑๖๒๕.๔/๘๒๑๒๒/๐๒/๖๔DOWNLOAD
24/02/64ขอให้รณรงค์เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าทส ๑๖๒๕.๔๒/๘๕๗๒๒/๐๒/๖๔DOWNLOAD
15/02/64ร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติทส ๑๖๐๖.๔/๒๗๓๑๐๕/๐๒/๖๔DOWNLOAD
04/02/64ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวอินทรีย์จากชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนศ ๐๐๑๖/ว๑๖๓๐๒/๐๒/๖๔DOWNLOAD
04/02/64การเลือกตั้งสมาชิกภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชลต(นศ) ๐๐๐๒/ว๒๓๐๒/๐๒/๖๔DOWNLOAD
04/02/64ขอความอนุเคราะห์ช่วยซื้อกะหล่ำปลีของเกษตรกรพื้รที่อำเภอพบพระ จังหวัดตากนศ ๐๐๑๖/ว๑๗๐๐๓/๐๒/๖๔DOWNLOAD
04/02/64ราบชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมปาไม้(เพิ่มเติม) และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ทส ๑๖๐๑.๓/ว๒๔๒๙๐๒/๐๒/๖๔DOWNLOAD
04/02/64แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ทส ๑๖๐๑.๓/ว๑๗๓๘๒๕/๐๑/๖๔DOWNLOAD
04/02/64ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีลต(นศ) ๐๐๐๒/ว๑๐๐๑/๐๒/๖๔DOWNLOAD
04/02/64การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐นศ ๐๐๑๗.๓/ว๖๙๐๐๒/๐๒/๖๔DOWNLOAD
03/02/64ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนจัดซื้อข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภค และถุงยังชีพขององค์การตลาดนศ ๐๐๑๗.๓/๔๘๘๒๒/๐๑/๖๔DOWNLOAD
03/02/64ข้อสั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก. ศบค.) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔นศ ๐๐๑๔.๒/ว๕๙๓๒๙/๐๑/๖๔DOWNLOAD
03/02/64คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชนศ ๐๐๓๒.๐๑๐/ว๑๘๐๐๒๘/๐๑/๖๔DOWNLOAD
25/01/64แนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19ทส ๑๖๐๑.๓/ว๒๖๔๑๑/๐๑/๖๔DOWNLOAD
25/01/64มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของกรมป่าไม้ทส ๑๖๐๑.๓/ว๖๑๘๑๑/๐๑/๖๔DOWNLOAD
25/01/64ประกาศมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณ๊โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19ทส ๑๖๐๑.๕/ว๑๓๗๗/๐๑/๖๔DOWNLOAD
25/01/64ขอส่งผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ทส ๑๖๐๑.๑/ว๑๒๓๘/๐๑/๖๔DOWNLOAD
25/01/64 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ "คนไไทยไร้ E-Waste" นศ ๐๐๑๔.๒/๓๑๖๑๕/๐๑/๖๔DOWNLOAD
21/01/64การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล่้อมทส ๑๖๐๖.๒๔/๔๗๗/๐๑/๖๔DOWNLOAD
18/01/64ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ทส ๑๖๐๑.๘/๓๐๔/๐๑/๖๔DOWNLOAD
18/01/64สรุปผลการประชุมมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายวราวุธ ศิลปอาชา) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว๓๒๒๖๑๕/๑๒/๖๓DOWNLOAD
18/01/64สรปผลการประชุมคณะหัวหน้าราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว๓๒๗๒๑๘/๑๒/๖๓DOWNLOAD
18/01/64สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว๓๓๕๓๒๙/๑๒/๖๓DOWNLOAD
18/01/64ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐทส ๑๖๐๖.๒๔/๑๕๕๖/๐๑/๖๔DOWNLOAD
15/01/64แนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๒ทส ๑๖๐๑๓/ว๖๐๔๑๑/๐๑/๖๔DOWNLOAD
15/01/64แก้ไขเพิ่มเติมคำลั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔นศ.๐๐๓๒.๒/ว๕๒๔๙/๐๑/๖๔DOWNLOAD
13/01/64ข้อกำหนด ออกคสามตามาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับทที่ ๑๗) ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔นศ นศ นศ
นศ นศ๐๐๑๗.๒/๑๐๑
๔/๐๑/๖๔DOWNLOAD
13/01/64การประกาศเจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร นครศรีธรรมราช สุจริต โปร่งใส ใส่ใจความะอเพียงนศ ๐๐๑๗.๕/ว๑๑๒๘/๐๑/๖๔DOWNLOAD
12/01/64คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นศ ๐๐๑๗.๒/ว๒๖๔/๐๑/๖๔DOWNLOAD
06/01/64ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔นศ ๐๐๑๗.๓/ว๒๗๙๔๓๐/๑๒/๖๓DOWNLOAD
06/01/64ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราชนศ ๐๐๓๒.๐๑๐/ว๒๔๑๔๗๓๐/๑๒/๖๓DOWNLOAD
06/01/64ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔นศ ๐๐๑๗.๒/ว๖๘๐๑๓๐/๑๒/๖๓DOWNLOAD
18/12/63การเฝ้าตรวจ/เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมือง และการปฏิบัติตามมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019นศ. ๐๐๑๗.๒/ว๖๔๒๖๑๐/๑๒/๖๓DOWNLOAD
18/12/63ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครทส ๑๖๐๑.๑/ว๗๔๑๑๙/๑๒/๖๓DOWNLOAD
18/12/63แนวทางการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมจิตอาสากรณีรับเสด็จในโอกาสต่างๆนศ ๐๐๑๘.๑/ว๖๔๕๖๑๔/๑๒/๖๓DOWNLOAD
18/12/63การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นศ ๐๐๑๗.๓/ว๖๔๙๗๑๖/๑๒/๖๓DOWNLOAD
16/12/63สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดโรคติดเชืื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว๓๐๒๖๒๓/๑๑/๖๓DOWNLOAD
15/12/63ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔ทส ๑๖๐๔.๔/ว๗๒๑๘๓๐/๑๑/๖๓DOWNLOAD
15/12/63การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชลต นศ ๐๐๐๒/ว๙๓๔/๑๒/๖๓DOWNLOAD
15/12/63การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุนศ ๐๐๓๔/๖๓๒๗๔/๑๒/๖๓DOWNLOAD
15/12/63ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไปนศ ๐๐๓๐/๐๐๕๕๙๒๖/๑๑/๖๓DOWNLOAD
15/12/63ขอสนับสนุนข้าราชการไปปฏบัติราชการทส ๑๖๐๑.๓/ว๗๐๘๕๒๕/๑๑/๖๓DOWNLOAD
14/12/63ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งทส ๑๖๒๕.๑๑/ว๔๔๗๖๒๔/๑๒/๖๓DOWNLOAD
14/12/63ขอปรับพื้นที่เป้าหมายในแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ทส ๑๖๐๑.๖/ว๒๓๔๔๐๒๔/๑๑/๖๓DOWNLOAD
14/12/63ขอเลื่อนการประชุมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทส ๑๖๐๑.๑/๗๐๗๒๒๕/๑๑/๖๓DOWNLOAD
1/12/63แจ้งการเปลี่ยนบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก และการจัดส่งข้อมูลทะเบียนสมาชิกทส ๑๖๐๑.๓/ว๖๘๘๕๑๖/๑๑/๖๓DOWNLOAD
1/12/63การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีนศ ๐๐๓๐/ว๐๐๕๒๙๕/๑๑/๖๓DOWNLOAD
1/12/63ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการนศ ๐๐๑๗.๕/ว๖๑๕๒๒๖/๑๑/๖๓DOWNLOAD
1/12/63แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม(ฉบับที่๒)นศ ๐๐๑๗.๒/ว๖๑๔๙๒๕/๑๑/๖๓DOWNLOAD
1/12/63ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการทส ๑๖๐๑.๓/ว๒๓๒๗๕๒๓/๑๑/๖๓DOWNLOAD
1/12/63ให้จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)ทส ๑๖๐๐.๙/ว๒๒๒๐๕๖/๑๑/๖๓DOWNLOAD
24/11/63การคืนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทส ๑๖๒๕.๑๒/๔๓๒๕๒๔/๑๑/๖๓DOWNLOAD
24/11/63ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot ๗ นศ. ๐๐๑๖/ว๑๖๘๐๑๓/๑๑/๖๓DOWNLOAD
24/11/63ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓นศ ๐๐๓๔/ว๕๙๔๘๑๑/๑๑/๖๓DOWNLOAD
24/11/63กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนศ ๐๐๑๗.๓/ว๕๘๗๓๙/๑๑/๖๓DOWNLOAD
17/11/63ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการนศ ๐๐๑๗.๓/ว๕๘๖๙๖/๑๑/๖๓DOWNLOAD
17/11/63การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540นศ ๐๐๑๗.๓/ว๕๘๖๘๖/๑๑/๖๓DOWNLOAD
16/11/63ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ทส ๑๖๐๑.๔/ว๖๖๕๐๔/๑๑/๖๓DOWNLOAD
16/11/63ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทอว ุ6501.0801.01/190๒๗/๑๐/๖๓DOWNLOAD
16/11/63ขอส่งสำเนาหนังสือทส ๑๖๐๑.๓/ว๖๕๗๒๒/๑๑/๖๓DOWNLOAD
16/11/63หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ทส ๑๖๐๑.๔/ว๒๑๖๕๑๒/๑๑/๖๓DOWNLOAD
12/11/63ให้ประเมินมูลค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหลังป่าไม้ถูกทำลายทส ๑๖๒๕.๔๔/๔๑๒๕๙/๑๑/๖๓DOWNLOAD
11/11/63การจัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยกฏหมายป่าไม้ ทส ๑๖๒๕.๔๔/๔๑๒๗๙/๑๑/๖๓DOWNLOAD
11/11/63ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานไปปฏิบัติราชการทส ๑๖๒๕.๑/ว๔๑๒๑๙/๑๑/๖๓DOWNLOAD
09/11/63ส่วนราชการสังกัดบริหาราชการส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนศ ๐๐๑๗.๕/ว๕๘๐๑๕/๑๑/๖๓DOWNLOAD
09/11/63การประชุม Morning Talkทส ๑๖๐๑.๑/ว๖๔๓๒๒๒/๑๐๑๖๓DOWNLOAD
09/11/63การจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง"ทส ๑๖๐๓.๔/ว๖๔๗๖๒๘/๑๐/๖๓DOWNLOAD
09/11/63การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทนอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๔(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)ทส ๑๖๐๑.๔/ว๖๔๔๑๒๖/๑๐/๖๓DOWNLOAD
09/11/63การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวมจัดทำรางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ทส ๑๖๒๕.๑๔/๔๐๕๖๕/๑๑/๖๓DOWNLOAD
09/11/63สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบประจำงบประมาณพ.ศ.2563ทส ๑๖๒๕.๑๔/๔๐๕๗๕/๑๑/๖๓DOWNLOAD
06/11/63ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทยอว ๖๙.๑๔/ ว๕๒๒๒๑/๑๐/๖๓DOWNLOAD
06/11/63นำส่งสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เฉพาะโครงการ)โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 ของบริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัดบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด๒๖/๑๐/๖๓DOWNLOAD
06/11/63นำส่งสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เฉพาะโครงการ) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 2 ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลยท์ จำกัดบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด๒๖/๑๐/๖๓DOWNLOAD
05/11/63ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลต(นศ) ๐๐๐๒/ ว๗๓๒๖/๑๐/๖๓DOWNLOAD