วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย

พันธกิจ

1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่

2. เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้อุดม

สมบูรณ์

3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม

4. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่า

อย่างสมดุลและยั่งยืน

5. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ และ

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้

6. พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และ

ปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยเหมาะกับภาวการณ์ปัจจุบัน