รวมผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้


ผลการดำเนินงานกรมป่าไม้


ประเด็น การแก้ไขปัญหาที่ดิน คทช.
การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยกรมป่าไม้ ตามนโยบาย คทช.

 1. คทช. ต.แม่ทา จ.เชียงใหม่
  https://youtu.be/yRIusR5eCa4
 2. คนต้นน ้า ฟื้นคืนป่าต้นน ้า…. การฟื้นฟูป่าต้นน ้าแนวใหม่ กรมป่าไม้ (คทช.)
  https://youtu.be/WQE90hb96kA
 3. “วราวุธ” รมว.ทส. ลงพื นที่ต้นแบบโครงการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน (คทช.) ชุมชนแม่ทา ต้าบลแม่ทา
  อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  https://www.ryt9.com/s/prg/3071575
 4. วราวุธ ลงพื นที่ต้นแบบ คทช. ต้าบลแม่ทาอ้าเภอแม่ออน เชียงใหม่ แจกถุงผ้า พร้อมมอบหนังสือ
  แสดงป่าชุมชน
  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24901
 5. ผู้แทนชุมชน คทช. ทั่วประเทศ ลงพื นที่ถอดบทเรียนความส้าเร็จ “ชุมชนแม่ทา”
  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855854
 6. รมว.ทส. ลงพื นที่ต้นแบบโครงการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน ที่ชุมชนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่
  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191125160514174
 7. คทช. สู่ชีวิตและป่าไม้ที่ยั่งยืน
  https://today.line.me/th/v2/article/PPNGg8
 8. แจกที่ดิน ท้ากินในเชียงใหม่ ถ้าผิดเงื่อนไขยึดคืน
  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1182827/
 9. การจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน (คทช.) ในป่าสงวนแห่งชาติ
  https://drive.google.com/file/d/1AFGln_GDoWMGpv74arxr3gndGo9mk_NY/view?usp=s
  harin
  g

ประเด็น การป้องกันไฟป่า
การดำเนินงานด้านการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และ PM 2.5 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้

 1. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ชิงเก็บลดเผา เพื่อลดปริมาณหมอกควัน PM 2.5
  https://www.facebook.com/165179386876127/posts/4044705282256832/
 2. จิตอาสา โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า @นครราชสีมาและชัยภูมิ
  https://youtu.be/unAOe969DmU
 3. โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า @ป่าชุมชนเขาหินเหล็กไฟ จ.อุทัยธานี
  https://youtu.be/DKDSRU7Jli8
 4. โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า @ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ จ.สุพรรณบุรี
  https://youtu.be/7fJH4yGY0g4
 5. กรมป่าไม้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า อย่างมีส่วนร่วม
  https://youtu.be/5fvhrlqJiH8
 6. วีดีโอเกี่ยวกับภารกิจไฟป่า
  https://drive.google.com/file/d/1Flaus9koX9XDcjS1OX2ppZhN_NZBPd0l/view?usp=sh
  aring
 7. ติดตามสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือ วันนี้ลุกลามหนักสุดที่ อ.กัลยาณิวัฒนา
  https://www.facebook.com/3mitinews/videos/683202685768240
 8. เปิดปฏิบัติการชุดพยัคฆ์ไพร ลงพื้นที่ อ.อมก๋อย ด าเนินคดีคนเผาป่า – แปรรูปไม้อนุรักษ์
  https://www.facebook.com/3mitinews/videos/223259285566567
 9. ชิงเก็บก่อนเผา
  https://www.facebook.com/597659680653800/videos/736813080582305
 10. แผนรับมือไฟป่า 10 จังหวัด ภาคเหนือ
  https://www.facebook.com/597659680653800/videos/225437125657306
 11. กรมป่าไม้ เปิดยุทธการแก้ไฟป่า“ชิงเก็บก่อน” รับชื้อใบไม้แห้ง 10 จังหวัดเหนือพันตัน ใช้ดาวเทียม ”
  โมดิส” กับ “เวียร์” วิเคราะห์พื้นที่สุ่มเสี่ยง #เมเนเจอร์ออนไลน์
  https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000132583
 12. ทส. เปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ‘ชิงเก็บก่อน’ 10 จังหวัดภาคเหนือ ลดไฟป่า ลด PM2.5
  https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2504407
 1. ทส.เปิด ลดปริมาณเชื้อเพลิง ‘ชิงเก็บก่อน’ 10 จ.ภาคเหนือ ลดไฟป่า-PM 2.5 #ไทยรัฐ
  https://www.thairath.co.th/news/politic/2003048
 2. ทส.เปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง‘ชิงเก็บก่อน’10 จว.เหนือลดไฟป่า-ฝุ่น # ข่าวสด
  https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5625158
 3. กรมป่าไม้เปิดยุทธการ “ชิงเก็บก่อน” รับซื้อใบไม้แห้งพันตัน ลดเชื้อเพลิงแก้ไฟป่า #ช่อง7
  https://news.ch7.com/detail/457916
 4. ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าเหยี่ยวไฟแม่ทะ ประชุมวางแผนรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควันพร้อมออก
  ลาดตระเวนในพื้นที่อ าเภอเมืองล าปาง หลังค่า PM2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
  https://maxtvthailandonline.com/?p=4147

ภารกิจอื่นๆ

 1. การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านป่าชุมชน
  1.1 เครือข่ายป่าชุมชน รวมพลังสู้ไฟป่า
  https://youtu.be/MWF16OpZ_lQ
  1.2 กล้าไม้ชุมชน สู่ป่าชุมชน สร้างเศรษฐกิจชุมชน
  https://youtu.be/U04mVcqGypk
  1.3 “ป่าชุมชน” คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปี 62 : วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.
  https://youtu.be/40MMDg-w5zY
  1.4 ผนึกก าลังพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน 4 ภาค ขับเคลื่อนป่าชุมชน ภายใต้ พระราชบัญญัติป่าชุมชน
  พ.ศ.2562
  https://youtu.be/md3hcKRa3Qo
  1.5 เชิญชวนชาวป่าชุมชนปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
  https://youtu.be/HBkaKB3LMmc
  1.6 ป่าชุมชนบ้านปง จ.แพร่ (ป่าชุมชนต้นแบบ รางวัลกล้ายิ้ม 63)
  https://youtu.be/sHDk_FNjdZQ
  1.7 ป่าชุมชนบ้านบางไทร จ.ระนอง (ป่าชุมชนต้นแบบ รางวัลกล้ายิ้ม 63)
  https://youtu.be/R9urxDbPD_M
  1.8 ป่าชุมชนต าบลเจริญสุข จ.บุรีรัมย์ (ป่าชุมชนต้นแบบ รางวัลกล้ายิ้ม 63)
  https://youtu.be/dfnLN3XvQXM
 2. การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันรักษาป่า
  2.1 พยัคฆ์ไพรขยายผล ท าไม้ประดูข้ามชาติ-ออกหมายจับ จนท.รู้เห็น
  https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/317404606377685
  2.2 ‘บิ๊กป้อม’ ถก คปช. เดินหน้าแผนดูแลป่าไม้ หยุดลักลอบท าลายป่า เพื่อประโยชน์ปชช.
  https://www.matichon.co.th/politics/news_2552763
  2.3 ขยายผลขบวนการท าไม้ประดู่ข้ามชาติ รมว.ทส.สั่งเร่งจับ จนท.ป่าไม้เกี่ยวข้อง #ไทยรัฐออนไลน์
  https://www.thairath.co.th/news/politic/2020063
  2.4 พยัคฆ์ไพร ขยายผล ขบวนการท าไม้ประดู่ข้ามชาติ ออกหมายจับ จนท.รู้เห็น #มติชนออนไลน์
  https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2547440
  2.5 ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ประสานฝ่ายปกครอง,กอ.รมน.,ขยายผลขบวนการท าไม้ประดู่ข้ามชาติ
  เข้มตรวจเข้มพื้นที่ต้องสงสัย2อ าเภอ #เนชั่นออนไลน์
  https://www.nationtv.tv/main/content/378814224
  2.6 กรมป่าไม้ สืบขยายผลท าไม้ประดู่ข้ามชาติ แจ้งจับจนท.ป่าไม้มีเอี่ยวด้วย #ข่าวสดออนไลน์
  https://www.khaosod.co.th/uncategorized/news_5818867
 3. การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
  5.1 “วราวุธ” รมว.ทส. ชวนคนไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
  https://youtu.be/ZsRCXJvkpUM
  5.2 ปลดล็อกมาตรา 7 ระยะที่ 2 ปลูกไม้หวงห้ามในที่ดิน ส.ป.ก. สามารถตัด โค่น แปรรูปได้
  https://www.facebook.com/165179386876127/posts/4039633216097372/
  5.4 บิ๊กป้อม” นั่งหัวโต๊ะประชุม คปช.นัดแรก แก้ปัญหาลอบตัดไม้หวงห้าม #ไทยรัฐออนไลน์
  https://www.thairath.co.th/news/politic/2022305
  5.5 “บิ๊กป้อม” นั่งหัวโต๊ะประชุม คปช.นัดแรก แก้ปัญหาลอบตัดไม้หวงห้าม #เมเนเจอร์ออนไลน์
  https://mgronline.com/politics/detail/9640000009238
  5.6 “บิ๊กป้อม” นั่งหัวโต๊ะ ถก คปช. เดินหน้าแผนดูแลป่าไม้ แก้ปัญหาลักลอบตัดไมั
  https://www.komchadluek.net/news/regional/456797
  5.7 “บิ๊กป้อม”ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ#เนชั่นออนไลน์
  https://www.nationtv.tv/main/content/378814578
  5.8 ประชุมฯ ป่าไม้แห่งชาติ เห็นชอบไม้กฤษณา-ไม้เทียนทะเล เป็นไม้หวงห้าม #ข่าวสดออนไลน์
  https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5844137