กฏหมายและมาตรา


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

หมวด ๑
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๗ และมาตรา ๙
       มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗(๑)
(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗(๒)
 (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗(๓)
 (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนนโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗(๔)
 (๕)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
– ไม่มีข้อมูล –

มาตรา ๙
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
(๑)
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๑)
 (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๒)
 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของปีที่กำลังดำเนินการ
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๓)
 (๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๔)
 (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๕)
 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดทอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๖)
 (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย
กฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๗)
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๘)
ประกอบด้วย
๘.๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (ตามแบบ สขร.๑)
๘.๒ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวดราคา สอบราคา)
๘.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗